ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส
ชื่อ - สกุล : น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ
ได้รับจาก : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 7 มีนาคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :