รางวัลพระราชทาน การประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 17 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :