TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : จังหวัดน่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :