กียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :