รางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :