รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่านเท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
ได้รับจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :