รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563
ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ปินตา
ได้รับจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :