ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิส อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ปินตา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :