ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลันดา กอบกอง
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 1 กันยายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :