รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :