ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 23 มีนาคม 2561
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :