ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :