ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1- ม.3
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
ได้รับจาก : สหวิทยาเขตวรนคร และศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :