รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :