รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :