ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :