การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา
ได้รับจาก : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2562
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :