รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE NAN CHAMPION SHIP
ชื่อ - สกุล : น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา
ได้รับจาก : TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน สสจ.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 27 ตุลาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :