รางวัลชมเชย สาขากายภาพ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :