รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :