เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์ The 19th Junior Session of Astronomical Society of Japan
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 18 มีนาคม 2560
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :