งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ระดับชั้น ม.4-ม.6)
ชื่อ - สกุล : นางสาวอริศา สมบูรณ์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :