รางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
ได้รับจาก : ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :