การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
ได้รับจาก : รางวัลชนะเลิศ
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :