กิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (คุณธรรมจริยธรรมในโลกดิจิทัล)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 19 ตุลาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :