การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :