ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน ๑ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : สหวิทยาเขต
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 20 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :