ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : -
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :