รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 24 มิถุนายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :