ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : มหาวิทยาลียราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :