การประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่อ - สกุล : นายโกวิทย์ รักษา
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 0573
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :