ผู้ฝึกสอน กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :