ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :