ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการฯ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :