การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
ได้รับจาก : เหรียญทอง
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :