รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 23 สิงหาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :