ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :