รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 17 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :