รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 22 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :