รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สตรีศรีน่าน นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
แม่จริม นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
นาน้อย นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ปัว นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
น่านนคร ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
มัธยมป่ากลาง นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สารธรรมวิทยาคาร นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
เมืองยมวิทยาคาร นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สา ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สารทิศพิทยาคม นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง ว่าที่ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
นาหมื่นพิทยาคม นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการ
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สันติสุขพิทยาคม นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ่อเกลือ นายมรกต แก้วสุวรรณกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ศรีนครน่าน นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
น่านประชาอุทิศ นายเวธิต ยะติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สารทิศพิทยาคม นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นางดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
บ่อสวกวิทยาคาร นางอนุศรา อินต๊ะภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
สา นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ปัว นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ปัว นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ปัว นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.ศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
มัธยมป่ากลาง นายสุริยา พนะสัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สารธรรมวิทยาคาร นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สา น.ส.ณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สา นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
หนองบัวพิทยาคม นายศราวุธ ธรรมวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
น่านนคร น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
แม่จริม น.ส.กัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปวีณา ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุธีรา งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวิชิต สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมธุละดา วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธนากร สอนใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธวัชชัย เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปียมาศ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรุณี ชัยพิชิต ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศุภรัตน์ สะสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศิริลักษณ์ ทรายคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธนพร นันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัฐพร ธิเสนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสมชาย ตนใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วิลาวรรณ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิรารัตน์ บริวัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมนชยา อธิกรม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเอมอร สุมามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจิรัฎฐ์ กาละดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภัทรมน นาเหมือง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ศิริรักษา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุจิตรา ยศอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยกร สุปง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อรวรรณ ไชยดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิตรานุช ไชยเพียร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนภาพร วรรณภพ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนิศากร เย็นใจมา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพวงพันธุ์ ชูสกุลนิติสินธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางลักษณา ได้พร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวิจิตรา กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชะบา สุดสม ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะ คณะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจรัญ อุดอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอภิราม งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจำลอง สุขสาร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอลิศชา สุริยะวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนพพล สุขภิรมย์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารุณี นันศิริ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจุฑามาศ คำสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสันติ คำเต็ม ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพนาสันต์ กาบวัง ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชนิดา สวนสาร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอรรณพ สิทธิสาร ครูชำนาญการ อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จันทิรา เครือใจ ครูชำนาญการ อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.สิรินดา สุทธไชย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ พันน้อย ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชลดา นันทะน้อย ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิชญา ขันเพชร ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทักษกร เพ็ญมณี ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครู ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางคัทลียา พลธนะ ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรนิดา อิ่มทอง ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จิรภัทร์ ธิปัญญา ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นายชโยดม พลายสาร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางปุณณดา ปราบริปู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ภานุลักษณ์ แสงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางธีรยา นันตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางประภากร เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกรวี วาฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุนิดา อนุรุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางกมลวัน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายแท้ นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายวรพงษ์ กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายธนวัฒน์ เชียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางคนึงนิตย์ สวนกัน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางนีรนารา คำอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางพัชรินทร์ ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายสรจักร จันนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สัจจาพร หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจีรนันท์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางพิกุลทัย ยอดบัว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางมณทิรา เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางวัจนา ประคำมา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางวิโยภา ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางอรอุษา เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายกฤตภพ ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายโชดก สีต๊ะสาร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายแซน มาแว่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายณัฐวุฒิ ทาตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายนิวัฒน์ ใจบาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายมิตร ดีกัลลา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายอุเทน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางฉันทิตา แก้วชมภู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางมิตรทิรา กาบนันทา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางชวนพิศ นันตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางบุญเทียม สมคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางประทิน สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.พวงพยอม ถึงสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน Mrs. Kamonphan Suwannahong ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางจรวยพร หมายสม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางพิมสิริ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายสืบสกุล หลงเวช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายพรชัย การุณยฐิติ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นางมัณฑนี อยู่เย็น ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นายภคสัณห์ วรรณวิไล ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นางวิชชุตา พานิชอิน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นายยอดชาย คำชาย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.อัจฉริยา สารถ้อย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ณลีกาญจน์ ทาคำ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางจิตรา อ่อนชำนิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางนลินธรณ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางสุภาสินี งามธุระ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายศศกร เฟื่องนิคม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.จิรัชญา กาแสน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางเกษแก้ว รัศมี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจามจุรี ศรีกันทะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นายธีรพล เป็งมา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางพัฒชา คำแสน ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายพิเชษฐ์ ใบยา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายวาฑิต บัวมีธูป ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.พิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุภัคศา หมั่นดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ทิวาพร รัตนเสถียร ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ธัญณรัตน์ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.รัตน์ชรีพร ศิริปรีชานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางณัฐรดา จันฟุ่น ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธิดา อธิกูล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายชุมพล พรหมโชติ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.เบญจพร เอกจิตร ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นางศิวรินทร์ ตาเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นางดวงสมร ธรรมลังกา ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส.ดุลยา บุพันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นางประพิณ ปิยาพันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ไชยยศ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุกัญญา ปราบหงษ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธารส ไชยศิลป์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กันยารัตน์ คำสิทธิ ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกพร เทพอินทร์ ครู คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน น.ส.กมลลักษณ์ ทนันไชย ครู ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางสาวนฤมล บริคุต ครู ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส.อรัชพร ต๊ะปะแสง ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายพิชาภพ ศรีธิ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางรัศมี ศรียา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ศุภลักษณ์ ณ ราช ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายจองพล ถุงเงิน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.จุฑามณี ยอดคำ ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.นิลาวัลย์ สถิรศาสตร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.เมวดี หน่อท้าว ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางภัทธิรา มณีรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.ปรียาพรรณ พรมเพ็ง ครู ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายรณฤทธิ์ ติ๊บอุด ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์ ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน น.ส.รินรวดี กวาวสืบ ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นายอลงกต สุทธการ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นางสุมิตรา ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นางทิวาพร บุตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ่อเกลือ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม รองผู้อำนายการ ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
บ่อสวกวิทยาคาร นางจารุมาศ ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
บ่อสวกวิทยาคาร นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
บ่อสวกวิทยาคาร นางไพรินทร์ แสนอินทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นายวรพล ปุญญมัย ครูชำนาญการ อื่นๆ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง ครู การงานอาชีพ
น่านประชาอุทิศ น.ส.พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านประชาอุทิศ นางลัดดาวัลย์ นันคำ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านประชาอุทิศ นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
น่านประชาอุทิศ นางจินตนา แก้วตา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
น่านประชาอุทิศ นางสกาวเดือน นาคศรี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
น่านประชาอุทิศ นายณภัทร์สกล ปัญญา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านประชาอุทิศ นายคมสัน นิ่มพยา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
น่านประชาอุทิศ นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม นางวิวาพร ชายครอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายเกรียงไกร ไชยภักษา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นางมลฤดี บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นายนิรันดร์ แท่นทอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายจักรกฤษณ์ พรมไชย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
แม่จริม น.ส.พวงผกา ไชยชนะ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
แม่จริม น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม น.ส. อาภารัตน์ อ้ายมา ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.นันทนา เทพกัน ครู ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ้านหลวง น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ้านหลวง นางมนัสยา แก้วใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ้านหลวง นางศิริรัตน์ สุขยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
บ้านหลวง นายสวิง ใจพันธ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายสุรชัย ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
บ้านหลวง น.ส.รัชฎาพร ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ้านหลวง นายธันย์ธวัช บัวบาน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกรภู ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง น.ส.ประทุมพร คำวัน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นายหัสดินทร์ บุญเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
บ้านหลวง นางอภิญญา กัปกัลป์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นางนงนุช นิลคง ครู คณิตศาสตร์
บ้านหลวง น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง น.ส.วาสนา ปินตา ครู ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นายกิตติกร จ๋าวะนา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย น.ส.วรรณิศา จินนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นายสัจจะ รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางวรรณี ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางสุกานดา รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางนันทวัน แดงฟู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางสุดาพร เหรียญพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางอรนุช ขาลพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นายเรืองเดช ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางรวงทอง ธุระยศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาน้อย นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาน้อย นางวิจิตรตา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางปริยากร คำสุรันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นายบัญชา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นายจันทรชัย เกษรชื่น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นางนิ่มนภา อินทร์กอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางพัชรี รินนาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย นายกฤษนัส วังสาร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายธีระพันธ์ ทะก๋า ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางอมรรัตน์ กอชาลี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชาติชาย ทองแดง ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส. รักษิณา มาราช ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางชนิดา กิติตุ้ย ครูชำนา​ญ​การ คณิตศาสตร์
ปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ครู ศิลปศึกษา
นาน้อย น.ส.พรชนก ขัติวงษ์ ครู ศิลปศึกษา
นาน้อย นางอมรรัตน์ โพธิขาว ครู การงานอาชีพ
นาน้อย นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว Mr. Putthapong Lekhawiphat ครูเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางอรณี ผาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.พิมลพรรณ ธรรมไชย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายนพรัตน์ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางอารีย์ พิเคราะห์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายอนุรักษ์ เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายภคพล วัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายเชิด ปันแปง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางรัชนี บูรณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุรีพร เขียวสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายเดชา จันทร์ผง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว น.ส.กาญจนา มโนขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว น.ส.รุจิรัตน์ พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางธัญญพัทธ์ ชูเวช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางนันทิกานต์ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางวัจนา ชัยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางสุจิน เปี่ยมอริยธน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายชัยยุทธ ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายพินิจ ขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายศราวุฒิ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางประพิมพร แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางพัฒนา กันอาทา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางรัชชนก จิตระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางสาวสุทธิสา จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นายคมสันต์ ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นายสมชาย เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางวิรัชนก จันทร์เรีย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายชำนาญ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายอรรถวุธ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว น.ส.ชมนาด ไชยวงค์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.รทนน กันฟอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางนฤมล มารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายวิจารย์ จิณะเสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายไพรัตน์ ยังศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ปัว นายปวินท์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ปัว นางกุลวรรณ จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นางสุภาพ นากาศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางกนกพร ประทุมแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายมานพ ตันติกตัญญุ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ปัว นางสายฝน พรหมลังกา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ปัว นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.พิมผการัง ช่างทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางทยาภา โพฐิติกุล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ปัว น.ส.กิตติภรณ์ วังกะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.พัชรินทร์ สมบัติ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.สุมนลักษณ์ สุวรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.วานิสสา คำมูลอินทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ครู ภาษาไทย
ปัว นายชัยยศ จงจิตร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางสาวสุภาศิณี จิตอารี ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.อรวรรณยา วุฒิ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางสริตา เขื่อนธะนะ ครู การงานอาชีพ
ปัว นางเกศฎาภรณ์ ชัยสูงเนิน ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ครู อื่นๆ
ปัว น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครู ภาษาไทย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสุพจน์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางเมธาวี ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายโพธิ์ มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางพัชรี อุทุมพร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายศักดิ์ พันชน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายชเนรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสมบัติ วิหก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางวารุณี สิทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เมืองแงง น.ส.สุมาลี ความสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง นางศรีไพ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง นางนิตยา พรมมินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เมืองแงง นางวณิชยา ธุระอบ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองแงง 3650100299147 ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองแงง นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่อง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองแงง นางภาระดี เกิดกล้า ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง น.ส.วัชราภรณ์ อะทะจา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เมืองแงง นายปรีชา กะรัตน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
เมืองแงง น.ส.กฤติยา มณีกาศ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง น.ส.บุณณดา บัณฑิต ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นายจิรายุ จันทร์เพ็ง ครูเชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางกัลยา พรมสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายจักรพงษ์ กานิล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายทินกฤต เรือนสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายอัครพนธ์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายเอกชัย อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นางปิยพร มิ่งเมือง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นางสาวภูริตา อินพยา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นายเอกนรินทร์ วีระวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.ภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.เกสร สิงห์ธนะ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
มัธยมป่ากลาง นายเศกสันต์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางขวัญฤดี กันทเสน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
มัธยมป่ากลาง นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นายพินิจ จิรนันทนุกุล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นายปัณณธร อ่อนแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง น.ส.สมใจ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.วาสนา ดีปินใจ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุพนธ์ สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐพร ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางบรรพตี เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางไพลิน ยาวิไชย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางรัตมณี ไชยหาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางภิสชา ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายชัยวุฒิ สุทธจ้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางบุญยดา สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายวันชัย พูลทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางพรณภา ต้าวใจ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางพุทธธิดา ไชยยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางวณัทสนันท์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐกา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นางพัชรีพรรณ ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.บัวถิน เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไลลักษณ์ กาวี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชดาภัทร ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุรศักดิ์ คำศรีใส ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริลักษณ์ อินทา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นายณรงค์ชัย ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางดารณี สุทธไชย ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภาวิณีย์ สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จินตนา อำขำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางปริศนา ยาวิไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.สัจจาพร สุใจยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางรุจิเรข บุญมาปะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นางสุกัญญา สานใจ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายอภิชาติ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางมัธณา จินะแปง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.นภาพร ทนะขว้าง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จิรนันท์ ศรีจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางณธษา วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภัทรินทร์ คำยอด ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกิตติศักดิ์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไล เสารางทอย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายจักรพล เด่นรัศมี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริวรรณ ไชยมนตรี ครู ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ปวีณา พรหมรักษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
สารธรรมวิทยาคาร นางชลธิชา มังคละ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นางกัญจนา อุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายมงคล วีระ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายสมพงษิ์ โลนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ธิดา คำแสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สารธรรมวิทยาคาร นายอดุลย์ คำตัน ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ศศิธร ณ วันจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางอุตสาห์ โนราช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางดวงสมร ดวงตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นายอัศวิน กลับมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางนวพร ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน อินต๊ะแสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นายสนับพงษ์ คำรังษี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นางสุธีร์ โคตรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
หนองบัวพิทยาคม นางพิลาวัลย์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
หนองบัวพิทยาคม นายมนตรี ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
หนองบัวพิทยาคม นางเกษร สติมั่น ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางนริศรา กิติวงค์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนองบัวพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
หนองบัวพิทยาคม นายวราพงศ์ วงศ์ดาว ครู ภาษาต่างประเทศ
เมืองยมวิทยาคาร นายดาวี ตันเวียง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เมืองยมวิทยาคาร นางชนกนันท์ คำจิตร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองยมวิทยาคาร นางมณทิรา จำรูญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
เมืองยมวิทยาคาร นายดำริ จิณะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร นางมนัญญา ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สา น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางวัชราพร มาลี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.จริยา ใจยศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.ชรินพร ทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายภาสกร กติยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางสิตานัน เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางลัดดาวัลย์ ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.อัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.ชนิดา ทาระเนตร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.เบญจพร นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางณัฐพร การศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางรัตนา เนตรใส ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางวัชรีพร จิตอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเกษมศานต์ กาวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.นลัทพร ปวงไชยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.นิธิกานต์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา น.ส.วจีพร แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางณิชารีย์ น้อยราช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางนงคราญ เจริญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางภัทราปภา บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นายสมโภชน์ จันด้วง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา น.ส.สิริวลี พิลา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางนฤตยา อะทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางอทิตยา ปิมปา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางมาลี ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สา นายเกรียงไกร คำมอญ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สา น.ส.แสงรวี รุณวุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางจิราภัค แก้วมีศรี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางมณีรัตน์ ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางทรรศน์มน กาละดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นางสาวเรณุกา ปราณีทะ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นายกัมพล ปิจดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นางอัมพร ศรีเทพ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นายชยพล รัชติวงศ์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สา นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สา น.ส.นภัทร เสนพงศ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายณรงค์ สมศักดิ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา น.ส.ปรียารัตน์ ขันทะสอน ครู ภาษาต่างประเทศ
สา น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
สา นายประทีป ปัญญานะ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายอรุณ กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางแววดาว ชัยมณี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางเรณู ปันทะมา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางยุพิน เขื่อนดิน ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.วานิกา มามาตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางสุภัญกานต์ อินสา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สารทิศพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม น.ส.พูนทรัพย์ คนสูง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สารทิศพิทยาคม น.ส.มนัญยา สายซอ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางบุญญารัสมิ์ เตชะบุญ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางศุภลักษณ์ พาลวัล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางนงเยาว์ แสนอิว ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สารทิศพิทยาคม น.ส.จารวี เขื่อนเพชร ครู คณิตศาสตร์
สารทิศพิทยาคม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารทิศพิทยาคม นายวสันต์ อุ่นอก ครู ศิลปศึกษา
ทุ่งช้าง นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง นางเยาวเรศ รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง น.ส.อารีรัตน์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง นางกัลยา โนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายวิรัช รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายธงชัย คฤหานนท์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง น.ส.อนงลักษณ์ ปันแก้ว ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยและ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง นางรัตนา วรินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง น.ส.จารินี มนตรี ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ทุ่งช้าง น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ทุ่งช้าง นางดอกส้ม จิตอารีย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง น.ส.จีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง น.ส.ยุวรัตน์ จันทร์เติม ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางรัญจวน คำชนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางวชิรญาณ์ มาผิว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายปภังกร เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นายสัมพันธ์ อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางจันทราณี วงศ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางดาราลักษณ์ อินปา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางทัศนีย์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางลำแพน บูรณะชาติ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนงลักษณ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศุราลักษณ์ แก้วโก ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอินทิราลักษณ์ นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมณีภัทร์ รางแดง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธนกฤต หนักหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอำนาจ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมลฤดี เตชะตา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธราภพ ยานการ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.นุศรา สินชู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญชนก สิริบุญตา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ปัว น.ส.รัชนี พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอิทธิพล จิตอารี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพรมราตรี สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสุณัฐชา ยวงคำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นางจิราภา อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นายศิลป์ชัย จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม น.ส.สุรีย์พร อินไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม น.ส.กาญจนา ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
พระธาตุพิทยาคม น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
พระธาตุพิทยาคม น.ส.มนัสยา จินะแปง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.วิกรานต์ อนุภาพ ครู ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม นายสุทัศน์ คำลอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.มยุรา มะราช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม นางศิวาภรณ์ อินขาว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ประทุม บัวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นายกสานติ์ วรรณภพ รองชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
นาหมื่นพิทยาคม นายสมศักดิ์ ต้นใส ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวลำยวน แก้วตัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นายวุฒิชัย ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม นายอาทิตย์ กันทะกาลัง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จุฑารัตน์ สอนยศ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาหมื่นพิทยาคม นางสุชญาณ์ เสนใส ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ทัดดาว กันตะนา ครู ภาษาไทย
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุดารัตน์ ถนอมสิน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรรณศร แสงสง่า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร ครู ภาษาต่างประเทศ
เมืองลีประชาสามัคคี นายภานุพงษ์ รวมสุข ครู ศิลปศึกษา
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.กานติมา ปาคำ ครู ศิลปศึกษา
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ธิษะนา กะรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางระบอบ ทองแท้ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นายบุญนัก ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นางสมศรี เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นางสุวพัชร เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นายนรัญ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นางเบญญาภา แก้วทิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สันติสุขพิทยาคม นายทรงศักดิ์ เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางปิยธิดา หม่องต๊ะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางเสาวลักษณ์ สายสอน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางศิริลดา เปียงชมภู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นายพันศักดิ์ กิจการ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นายประพันธุ์ สมันจิตร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สันติสุขพิทยาคม นายโชคชัย กองชุม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สันติสุขพิทยาคม น.ส.นฤมล อาษา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นางสุนันทา ทิศหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สันติสุขพิทยาคม น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ่อเกลือ นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ น.ส.วรางคณา สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ น.ส.อรพรรณ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นางกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ น.ส.ดารากร หาญยุทธ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
บ่อเกลือ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
บ่อเกลือ นายสุเนตร สุยะ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.มะลิวัลย์ บริคุต ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ น.ส.ราตรี แปงอุด ครู ภาษาไทย
บ่อเกลือ น.ส.จิราพร สุยะ ครู ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ น.ส.อุทัยทิพย์ ธนทิพยเนตร ครู ศิลปศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.อังคณา ศรีบุญเรือง ครู อื่นๆ
บ่อเกลือ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ ครู การงานอาชีพ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางนัททิดา ระลึก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายชัชวาล มังคละ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.ยุวดี ชุรี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายวรชัย สุทธไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสุชาติ ทองบุญเรือง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.ศศิประภา สูงขาว ครู ศิลปศึกษา
น่านนคร นายยุทธนา กันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร น.ส.บัณฑิตา ดอนกาวิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางธัญรดา รุนทา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางกาญจนา ปวนสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านนคร นางเฉลิมพร ชาญรักษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านนคร นางพัทธนันท์ ขันยม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
น่านนคร นางกณิศา ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น่านนคร นางเปรมจิต กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
น่านนคร นายสมบัติ คณะเทศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
น่านนคร นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีนครน่าน นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน นางอรทัย วิชัยยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน น.ส.ปรียานุช อุททะนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน นายหยาด พิมสาร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีนครน่าน นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีนครน่าน นายชูพงษ์ ธนามี ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ศรีนครน่าน นายสมทบ สุปินะ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ศรีนครน่าน น.ส.วิรัญญา พรมจักร ครู ภาษาไทย
ศรีนครน่าน นายปุณยวีร์ บริสุทธิ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์ หอมดอก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุวรรณี อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายภูริต พงษ์พิรุณ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนิตา ศรีเรือง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง น.ส.จุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา ครู การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวิทูล อุดอ้าย ครู การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.พรพิไล ธรรมวงค์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพจนีย์ ทาทอง ครู คศ.1 อื่นๆ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพงศกร รุณอินตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางมาลี ขันทแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางขวัญใจ ปะทิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.แสงดาว การินตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.รวินท์นิภา สุปัน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมภพ ใจบุญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางวีนา มั่งมี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุภา ครุฑเงิน ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอภิญญา หมอป่า ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกนกรัตน์ กันบุญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเปรมฤดี พิทักษ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางละมัย แซ่เต็น ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางอัญชัน ธนะวงศ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพริม เทพทิพย์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสีลา สารรัตนะ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพิมพ์พร วุฒิไชย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครูชำนาญการ อื่นๆ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพนิดา กุศล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุทธิดา ผ่องโอภาส ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกาญจนา กันแก้ว ครู ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอาทิตย์ อนันท้าว ครู ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายวชิรพนธ์ ไชยยา ครู ศิลปศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมบัติ มูลทา ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอารักษ์ อุตมะ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ นันทธนาคาร ครู อื่นๆ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายนิรันดร์ กันตา ครู ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานะ นิรันรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ กันธิยาใจ ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนรพนธ์ คนสูง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเอกรินทร์ สงคราม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อภิสรา จินะ ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววชิราภรณ์ ปิจนัน ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ครู ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.ณิชกมล โพธิรังสิยากร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส. ปริญญารัตน์ แซ่ท่อ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กุลธิดา อินทะอุด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายพิทยวัส ช่างจัด ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายณัฐปภัทร จรัสบูรณาพันธุ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส. พัทธนันท์ กองจักร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฐธิดา ดวงทิพย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส. กัญญานัฐ ตาวงษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายวีระพล อินต๊ะวิชัย ครู การงานอาชีพ
น่านประชาอุทิศ นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม น.ส.วิลันดา กอบกอง ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม น.ส. พันนิตา วงษารัฐ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
แม่จริม นายภาคภูมิ ต้นผล ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
แม่จริม นางสาวสุมาริน อัง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
บ้านหลวง น.ส.จิตติมา คำมุง ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส. ตรีนภา จิตตรง ครู คณิตศาสตร์
ปัว น.ส. ธัญญลักษณ์ เจริญสุข ครู คณิตศาสตร์
ปัว น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายสุวสรรณ์ เป็งอินทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
ปัว นางสาวพรชนก ต้อยแก้ว ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นายณัชพล แสนยะเสนีย์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
สา นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.มณฑิตา สีแก้ว ครู ภาษาไทย
สา นางสาวธัญรัตน์ วุทธะนู ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางสาวณัฐนันท์ ชาวน่าน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เกศินี มูลต๊ะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม น.ส.วิไลวรรณ สงทับ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาหมื่นพิทยาคม นายธีรนัย วงค์เหมอะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ ครู ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ธันยพร วันสนุก ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จินดามาศ รักฉาย ครู ภาษาต่างประเทศ
เมืองลีประชาสามัคคี นายกิตติพันธ์ ท่าชัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี นายประธาน จันทร์สุข ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.สุรีย์รัตน์ มีสา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ น.ส.จุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ่อเกลือ นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ่อเกลือ น.ส.กชพร พงษ์ธนรินทร์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ นายบารามินทร์ สำลีราช ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.ณัฐณิชา ขันหลวง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.โชติกา ยาวิไชย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ศรีนครน่าน นางไพวรรณ ธินันท์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส. อรัญญา หอมดอก ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายจันทร์ กุลพรม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานิตย์ พรมถานา ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปราณี ไชยโภชน์ ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
สา นางสาวชญากานต์ ส่วนบุญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายวิชัย นวลสิริกุล ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นางณัชชาวีณ์ สุยะนา พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นายศิวกร โพธิขาว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นาหมื่นพิทยาคม นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้น ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางสุจินดา ทรายแหลมทอง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางสาวกุณฑล อินปา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวเรณู สุทธน้อย พนักงานราชการ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางพลับพลึง ปะระมะ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวธัญลักษณ์ นะสอน พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวญารัตน์ โนราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวปรียาพัชร โนราช ธุรการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสันทาน โนราช นักการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายทนธ์ โนราช พนักงานขับรถ อื่นๆ
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร ก๋าวงศ์ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโกวิทย์ รักษา พนักงานราชการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวสาธิรัช สะสม พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายอดิศักดิ์ ทองสุข พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนภา วงศ์รัก พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นายสงกรานต์ คำนาน พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สันติสุขพิทยาคม นายกิตติชัย สอนศิริ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางสาววาสนา ต๊ะปุกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อื่นๆ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายลือชา ปัญญาธิ พนักงานบริการ อื่นๆ
บ้านหลวง นายภูริต ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
บ้านหลวง นางสาววรกานต์ วงค์งาม ครูTeach for thailand คณิตศาสตร์
บ้านหลวง นายทินธารัตน์ แก้วมุกดา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายวีระวัฒน์ อายุยืน นักการภารโรง อื่นๆ
บ้านหลวง นางสาวณัฐวรา เชื้อหมอ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
บ้านหลวง นางสาวสุวรรณรัตน์ ยาวงษ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นางสาวพิมพิกา ปูคำ ครู Teach for Thailand วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นางสาวศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร ครู Teach for Thailand ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวพิชญภัษม์ เหลืองวัฒนะโชติ ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววิมลรัตน์ คำพล ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภาคภูมิ อินต๊ะแก้ว ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทังจี มาลีผดุง ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางฐิติรัตน์ ไชยศิริ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณัฐพล หอมดอก ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศา สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวลักขณา นาถืก ครูอัตราจ้าง อื่นๆ
ปัว นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายวัชระ ปายสาร พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นางสาวศุภาวดี ศิริวรวัจน์ชัย ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ครู คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางอุรา ปิงยศ พนักงานราชการ ภาษาไทย
แม่จริม นางฤทัยรัตน์ ชินายศ พนักงานราชการ ครูผู้สอน การงานอาชีพ
แม่จริม นายสมพงษ์ กันชนะ พนักงานราชการ ครูผู้สอน สุขศึกษาและพลศึกษา
แม่จริม นายณรงค์ พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
แม่จริม นางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นายนิยมศิลป์ สุนทร ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีนครน่าน นางโศรญา สัจจะ ครู ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นายทศพร ประเคียน ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนฤมล วรรณา ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
หนองบัวพิทยาคม นางสุกัญญา ใบยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อื่นๆ
บ้านหลวง นางสาวภัทรกันย์ กิติยศ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายอลังการ มาลาคำ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
แม่จริม นางสาวศศิธร มาลา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สา นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สา นางกนกกาญจน์ บุญชูภักดิ์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
นาน้อย นายสหัสวัต สุวรรณ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางสาวดารารัตน์ พันธวงค์ ครูผู้ช่วย อื่นๆ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
สา นายวิธวศิน กองคำ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สา นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นางสาวพัชราภรณ์ ปินตา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายอธิวัตน์ โนจักร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นางสาวเบญจวรรณ ชัยธิ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
แม่จริม นางสาววรรณภา ทะอินทร์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นางสาวสราณี แก้วโก๋ ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี ครู การงานอาชีพ
แม่จริม นางสาวภคพร วงศ์ชัยพานิชย์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
สารทิศพิทยาคม นางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางสาวสุกัญญา ภูรักษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ปัว นางสาวณัฐพร แก้วมา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายอัชวิน ทีฆาวงค์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายกัมพล ปางน้อย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นายเจษฎา ปลุกใจ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมัลลิกา น้อยอินต๊ะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นายวิชัย จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นางสาวศศินิภา อุทธิยา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สา นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สา นายธัชชัย ตาลตา ครู การงานอาชีพ
บ้านหลวง นายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายศุภฤกษ์ กิตินันท์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ครู การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวกาญจนา ยังลือ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครู ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางศรันยา จิตอารี ครู ศิลปศึกษา
นาน้อย นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง นางสาวกนกพร ปิจดี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายพิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
บ้านหลวง นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู การงานอาชีพ
บ้านหลวง นายนพดล สมใจ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นางสาวพิชชาพร จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นางสาววัชราภรณ์ แก้วกา ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง นางสาวนัทชา จิณเสน ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
บ่อเกลือ นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี ครู วิทยฐานะชำนาญการ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ นายชนะภัย ศิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายอนุวัต แก้วด้วง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายปฏิพล ผาดคำ ครู คณิตศาสตร์
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายธนาวุฒิ มนต์ขลัง ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
แม่จริม นายเทพทัต ไชยศิลป์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายรัฐศาสตร์ พรมลังกา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเจนภพ วิถาน ครู การงานอาชีพ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวดวงหทัย อินทำ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ธงชัย คำรังษี ครู ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชยากร สารเถื่อนแก้ว พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวจนัญญา อูปต๊ะ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง นายสุพจน์ นันท์เกษม ครู ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง นางสาวกชกร อ่ำทอง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นางสาวศดานันท์ เทพจันตา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายสถาพร จันต๊ะยอด ครูพิเศษ ศิลปศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
น่านประชาอุทิศ นางบังเอิญ คำสองสี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
บ่อเกลือ ว่าที่ร้อยตรีฐกฤต อาจกูล ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ นายโสฬส พาจันทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอภิญญา สีกัน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชัชชฎาภร คณะจันทร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง ครู ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนันทนา อินแก้ว ครู คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายกรกช กติยศ ครู อื่นๆ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐ อมรินทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวรภพ ใจก้อนแก้ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอัญธิการณ์ สุทธิไส พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวษิณานันท์ ปิงนา ครูอัตรจ้าง การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ อื่นๆ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววนิดาพร เรืองตระกุลชัย ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายก่อฤกษ์ มหาวงค์ เจ้าหน้าที่ ICT Talent วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นางจรรยา กันทะลือ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นลัทพร มาละวัง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
หนองบัวพิทยาคม นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง นางสาวชิดชนก แก้วใหม่ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายณัฐวัตร สวัสดิผล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางสาวอิสราวดี สีโน ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางสาวกิ่งดาว จำปา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม