รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปวีณา ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุธีรา งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวิชิต สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมธุละดา วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธนากร สอนใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธวัชชัย เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปียมาศ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรุณี ชัยพิชิต ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศุภรัตน์ สะสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศิริลักษณ์ ทรายคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธนพร นันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัฐพร ธิเสนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสมชาย ตนใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วิลาวรรณ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิรารัตน์ บริวัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมนชยา อธิกรม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเอมอร สุมามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจิรัฎฐ์ กาละดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภัทรมน นาเหมือง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ศิริรักษา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุจิตรา ยศอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยกร สุปง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อรวรรณ ไชยดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิตรานุช ไชยเพียร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนภาพร วรรณภพ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนิศากร เย็นใจมา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพวงพันธุ์ ชูสกุลนิติสินธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางลักษณา ได้พร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวิจิตรา กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชะบา สุดสม ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะ คณะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจรัญ อุดอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอภิราม งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจำลอง สุขสาร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอลิศชา สุริยะวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนพพล สุขภิรมย์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารุณี นันศิริ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจุฑามาศ คำสม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสันติ คำเต็ม ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพนาสันต์ กาบวัง ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชนิดา สวนสาร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอรรณพ สิทธิสาร ครูชำนาญการ อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จันทิรา เครือใจ ครูชำนาญการ อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.สิรินดา สุทธไชย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ พันน้อย ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชลดา นันทะน้อย ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิชญา ขันเพชร ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทักษกร เพ็ญมณี ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครู ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางคัทลียา พลธนะ ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรนิดา อิ่มทอง ครู การงานอาชีพ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จิรภัทร์ ธิปัญญา ครู อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนรพนธ์ คนสูง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเอกรินทร์ สงคราม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อภิสรา จินะ ครู คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววชิราภรณ์ ปิจนัน ครู ภาษาไทย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ครู ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววิมลรัตน์ คำพล ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภาคภูมิ อินต๊ะแก้ว ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทังจี มาลีผดุง ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางฐิติรัตน์ ไชยศิริ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณัฐพล หอมดอก ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศา สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวลักขณา นาถืก ครูอัตราจ้าง อื่นๆ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ