รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนเมืองแงง
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
เมืองแงง น.ส.สุมาลี ความสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง นางศรีไพ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง นางนิตยา พรมมินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เมืองแงง นางวณิชยา ธุระอบ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองแงง 3650100299147 ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองแงง นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่อง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองแงง นางภาระดี เกิดกล้า ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง น.ส.วัชราภรณ์ อะทะจา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เมืองแงง นายปรีชา กะรัตน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
เมืองแงง น.ส.กฤติยา มณีกาศ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองแงง น.ส.บุณณดา บัณฑิต ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม