รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
มัธยมป่ากลาง นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
มัธยมป่ากลาง นายสุริยา พนะสัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
มัธยมป่ากลาง นายจิรายุ จันทร์เพ็ง ครูเชี่ยวชาญ ศิลปศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางกัลยา พรมสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายจักรพงษ์ กานิล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายทินกฤต เรือนสม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายอัครพนธ์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายเอกชัย อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นางปิยพร มิ่งเมือง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นางสาวภูริตา อินพยา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นายเอกนรินทร์ วีระวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.ภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.เกสร สิงห์ธนะ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
มัธยมป่ากลาง นายเศกสันต์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางขวัญฤดี กันทเสน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
มัธยมป่ากลาง นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นายพินิจ จิรนันทนุกุล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง นายปัณณธร อ่อนแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมป่ากลาง น.ส.สมใจ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง น.ส.วาสนา ดีปินใจ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมป่ากลาง นางสุจินดา ทรายแหลมทอง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมป่ากลาง นางสาวกุณฑล อินปา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
มัธยมป่ากลาง นายวิชัย จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
มัธยมป่ากลาง นางสาวพิชชาพร จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
มัธยมป่ากลาง นางสาววัชราภรณ์ แก้วกา ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
มัธยมป่ากลาง นางสาวนัทชา จิณเสน ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา