รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ท่าวังผาพิทยาคม นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุพนธ์ สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐพร ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางบรรพตี เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางไพลิน ยาวิไชย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางรัตมณี ไชยหาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายชัยวุฒิ สุทธจ้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางบุญยดา สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายวันชัย พูลทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางพรณภา ต้าวใจ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางพุทธธิดา ไชยยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางวณัทสนันท์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐกา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นางพัชรีพรรณ ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.บัวถิน เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไลลักษณ์ กาวี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชดาภัทร ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุรศักดิ์ คำศรีใส ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริลักษณ์ อินทา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นายณรงค์ชัย ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางดารณี สุทธไชย ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภาวิณีย์ สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จินตนา อำขำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางปริศนา ยาวิไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.สัจจาพร สุใจยา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางรุจิเรข บุญมาปะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นางสุกัญญา สานใจ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายอภิชาติ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางมัธณา จินะแปง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.นภาพร ทนะขว้าง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จิรนันท์ ศรีจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางณธษา วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภัทรินทร์ คำยอด ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไล เสารางทอย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายจักรพล เด่นรัศมี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริวรรณ ไชยมนตรี ครู ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ปวีณา พรหมรักษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนิตา ศรีเรือง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นายณัชพล แสนยะเสนีย์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวเรณู สุทธน้อย พนักงานราชการ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางพลับพลึง ปะระมะ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร ก๋าวงศ์ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวพิชญภัษม์ เหลืองวัฒนะโชติ ครู คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ครู คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางอุรา ปิงยศ พนักงานราชการ ภาษาไทย
ท่าวังผาพิทยาคม นายนิยมศิลป์ สุนทร ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม นายเจษฎา ปลุกใจ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมัลลิกา น้อยอินต๊ะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ครู การงานอาชีพ
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวกาญจนา ยังลือ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา