รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สารธรรมวิทยาคาร นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สารธรรมวิทยาคาร นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สารธรรมวิทยาคาร นางชลธิชา มังคละ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นางกัญจนา อุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายมงคล วีระ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายสมพงษิ์ โลนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ธิดา คำแสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สารธรรมวิทยาคาร นายอดุลย์ คำตัน ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ศศิธร ณ วันจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นายวัชระ ปายสาร พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารธรรมวิทยาคาร นางสาวศุภาวดี ศิริวรวัจน์ชัย ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ