รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
หนองบัวพิทยาคม นายศราวุธ ธรรมวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
หนองบัวพิทยาคม นางอุตสาห์ โนราช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางดวงสมร ดวงตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นายอัศวิน กลับมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางนวพร ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน อินต๊ะแสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นายสนับพงษ์ คำรังษี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
หนองบัวพิทยาคม นางสุธีร์ โคตรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
หนองบัวพิทยาคม นางพิลาวัลย์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
หนองบัวพิทยาคม นายมนตรี ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
หนองบัวพิทยาคม นางเกษร สติมั่น ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนองบัวพิทยาคม นางนริศรา กิติวงค์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนองบัวพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
หนองบัวพิทยาคม นายวราพงศ์ วงศ์ดาว ครู ภาษาต่างประเทศ
หนองบัวพิทยาคม นางสุกัญญา ใบยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อื่นๆ
หนองบัวพิทยาคม นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี