รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
เมืองยมวิทยาคาร นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
เมืองยมวิทยาคาร นายดาวี ตันเวียง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เมืองยมวิทยาคาร นางชนกนันท์ คำจิตร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองยมวิทยาคาร นางมณทิรา จำรูญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
เมืองยมวิทยาคาร นายดำริ จิณะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองยมวิทยาคาร นางมนัญญา ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก ครูชำนาญการ การงานอาชีพ