รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสา
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สา ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สา นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สา น.ส.ณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สา นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายสุรชัย ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
สา นางภิสชา ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางวัชราพร มาลี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.จริยา ใจยศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.ชรินพร ทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายภาสกร กติยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางสิตานัน เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางลัดดาวัลย์ ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.อัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.ชนิดา ทาระเนตร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.เบญจพร นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางณัฐพร การศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางรัตนา เนตรใส ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางวัชรีพร จิตอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.นลัทพร ปวงไชยา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา น.ส.นิธิกานต์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา น.ส.วจีพร แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางณิชารีย์ น้อยราช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางนงคราญ เจริญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นางภัทราปภา บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา นายสมโภชน์ จันด้วง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สา น.ส.สิริวลี พิลา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางนฤตยา อะทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางอทิตยา ปิมปา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางมาลี ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สา นายเกรียงไกร คำมอญ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สา น.ส.แสงรวี รุณวุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางจิราภัค แก้วมีศรี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางมณีรัตน์ ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางทรรศน์มน กาละดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นางสาวเรณุกา ปราณีทะ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นายกัมพล ปิจดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นางอัมพร ศรีเทพ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นายชยพล รัชติวงศ์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สา นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สา น.ส.นภัทร เสนพงศ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นายณรงค์ สมศักดิ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา น.ส.ปรียารัตน์ ขันทะสอน ครู ภาษาต่างประเทศ
สา น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
สา นายประทีป ปัญญานะ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สา นางสุภัญกานต์ อินสา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สา นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สา นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สา นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา น.ส.มณฑิตา สีแก้ว ครู ภาษาไทย
สา นางสาวธัญรัตน์ วุทธะนู ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นางสาวณัฐนันท์ ชาวน่าน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สา นางสาวชญากานต์ ส่วนบุญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สา นายวิชัย นวลสิริกุล ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สา นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สา นางกนกกาญจน์ บุญชูภักดิ์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
สา นายวิธวศิน กองคำ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สา นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สา นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สา นายธัชชัย ตาลตา ครู การงานอาชีพ
สา นายศุภฤกษ์ กิตินันท์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี