รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายอรุณ กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางแววดาว ชัยมณี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางเรณู ปันทะมา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางยุพิน เขื่อนดิน ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.วานิกา มามาตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เกศินี มูลต๊ะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางสาววาสนา ต๊ะปุกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อื่นๆ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายลือชา ปัญญาธิ พนักงานบริการ อื่นๆ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นลัทพร มาละวัง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ