รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สารทิศพิทยาคม นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
สารทิศพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม น.ส.พูนทรัพย์ คนสูง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สารทิศพิทยาคม น.ส.มนัญยา สายซอ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางบุญญารัสมิ์ เตชะบุญ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางศุภลักษณ์ พาลวัล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารทิศพิทยาคม นางนงเยาว์ แสนอิว ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สารทิศพิทยาคม น.ส.จารวี เขื่อนเพชร ครู คณิตศาสตร์
สารทิศพิทยาคม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารทิศพิทยาคม นายวสันต์ อุ่นอก ครู ศิลปศึกษา
สารทิศพิทยาคม น.ส.วิไลวรรณ สงทับ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สารทิศพิทยาคม นางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ